ဟိဘရိဂအိုခ − ဟနယရှိခိဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဟယောဂိုးစီရင်စု၊ တာခါဇုမမြို့ရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

ဟိဘရိဂအိုခ − ဟနယရှိခိဘူတာ (雲雀丘花屋敷駅 ဟိဘရိဂအိုခ − ဟနယရှိခိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဟယေားဂိုးခရိုင်တခဇုမမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်