ဟိရအိဇုမိမြို့၊ အိဝတဲ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊တိုကျိုမြို့

ဟိရအိဇုမိမြို့ (平泉町 ဟိရအိဇုမိ − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအိဝတဲခရိုင်နိရှီးဝအိတိုင်း တွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ၊ ၃၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၇၈၀၃ ဦး ရှိသည်။ အိမ်ထောင်စု ၂၆၄၈ စု ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၂၃ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၆၃.၃၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်