ဟိုမိဘူတာ (保見駅 ဟိုမိ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံအအိချိခရိုင်တိုယောတမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်