ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ ho ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းho
hiragana origin
katakana origin
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal h-
(ほ行 ha-gyō)
ho
hou
hoo
, hoh
hu
ほう
ほお, ほぉ
ほー
ほぅ
ホウ
ホオ, ホォ
ホー
ホゥ
Addition dakuten b-
(ぼ行 ba-gyō)
bo
bou
boo
, boh
ぼう, ぼぅ
ぼお, ぼぉ
ぼー
ボウ, ボゥ
ボオ, ボォ
ボー
Addition handakuten p-
(ぽ行 pa-gyō)
po
pou
poo
, poh
ぽう, ぽぅ
ぽお, ぽぉ
ぽー
ポウ, ポゥ
ポオ, ポォ
ポー
Other additional forms
Romaji Hiragana Katakana
hu ほぅ ホゥ

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing ほ
 
Stroke order in writing ホ
 
Stroke order in writing ほ
 
Stroke order in writing ホ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Charmap

တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
ほ / ホ in Japanese Braille
ほ / ホ
ho
ぼ / ボ
bo
ぽ / ポ
po
ほう / ホー
ぼう / ボー
ぽう / ポー
Other kana based on Braille
ひょ / ヒョ
hyo
びょ / ビョ
byo
ぴょ / ピョ
pyo
ひょう / ヒョー
hyō
びょう / ビョー
byō
ぴょう / ピョー
pyō
                                       

     

ကိုးကားပြင်ဆင်