ဟဲဂုရိမြို့၊ နာရ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကန်ဆိုင်းရှိ ‌မြို့

ဟဲဂုရိမြို့ (平群町 ဟဲဂုရိ − ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံနာရခရိုင်၊ အိခိုမတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၁၈၇၇၄ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၇၉၀ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၂၃.၉၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်