အချင်း (Diameter) သည် ဂျီဩမေတြီစက်ဝိုင်း သို့မဟုတ် စက်လုံး၏ အချင်းသည် ဗဟိုကိုဖြတ်၍ စက်ဝန်းထိမျဉ်း ဆုံးမှတ်နှစ်ခုသို့ ဆွဲထားသော မျဉ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ်အသုံးစနစ်တွင် ယင်းသည် အလျားလည်းဖြစ်သည်။ သင်္ချာဘာသာတွင် အချင်းဝက်ကို r ဖြင့် သတ်မှတ်ကာ အချင်း d သည် အချင်းဝက်၏ နှစ်ဆဖြစ်သည်။

Circle with circumference (C) in black, diameter (D) in cyan, radius (R) in red, and centre or origin (O) in magenta.