အင်းဘ - နိဟွန်း - အိဒိုင်းဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ချိဘစီရင်စု၊ အင်းဇိုင်းမြို့ရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

အင်းဘ - နိဟွန်း - အိဒိုင်းဘူတာ (印旛日本医大駅 အင်းဘ - နိဟွန်း - အိဒိုင်း - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံချိဘခရိုင်အင်းဇိုင်းမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်