"ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

တည်းဖြတ်မှုအတွက် စကားချပ် မရှိပါ
{{Infobox non-profit
| name = ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့
| name = ကမျဘာလုံးဆိုငရြာ သဘာဝပတဝြနြးကငြွ ရနပြုံငှအဖှေဲ့
| image = WWF logo.svg
| image_size = 125px
| map2 = | map2_size = | map2_alt = | map2_caption =
| abbreviation = WWF
| motto = လူသားနှင့် သဘာဝ သဟဇာတဖြစ်သော အနာဂတ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန်
| motto = လူသားနှငြ့ သဘာဝ သဟဇာတဖှစသြော အနာဂတတြစခြု တညဆြောကရြနြ
| formation = {{start date|1961|04|29|df=y}} <sup>a</sup>
| founders =
* [[Godfrey A. Rockefeller]]
</div>
| type = [[အလှူအတနြးအလှူအတန်း ရနပြုံငှေရန်ပုံငွေ]]
| tax_id = <!-- or | vat_id = (for non-profit org) -->
| registration_id = <!-- for non-profit org -->
| status =
| purpose = [[သဘာဝပတဝွနွးကငှရွေးရာ]] {{hlist |[[ထိနွးသိမွးရေး (ကငှ့ဝွတွ)|ထိနွးသိမွးရေး]] |[[ဂဟဗဒေေ]]}}
| purpose = [[သဘာဝပတဝြနြးကငွရြေးရာ]] {{hlist |[[ထိနြးသိမြးရေး (ကငွ့ဝြတြ)|ထိနြးသိမြးရေး]] |[[ဂဟဗေဒေ]]}}
| headquarters = Avenue du Mont-Blanc,<br />[[ဂလနြး၊ဂလနွး၊ ဆှစဇြာလနြဆှစဇွာလနွ|ဂလနြးဂလနွး]]၊ [[ဗော့ဒြဗော့ဒွ]]၊ ဆှစဇြာလနြ။ဆှစဇွာလနွ။
| location =
| coords = {{nowrap|{{coord|46.4171864|6.2709482|display=inline}}}}
| region = ကမဘြာ့တဝှမွးလုံး
| region = ကမျဘာ့တဝှမြးလုံး
| methods = {{hlist|class=nowrap |စညြးရုံးလှုံ့ဆောခြှငြးစညွးရုံးလှုံ့ဆောခွှငွး |သုတသနေ |တိုငပြငအြကှံပေးခှငြးတိုငပွငအွကှံပေးခှငွး}}
| fields = | membership = | membership_year = | language =
| owner = <!-- or | owners = -->
| board_of_directors =
| key_people =
* [[Prince Philip, Duke of Edinburgh|Prince Philip, Duke of Edinburgh]]၊ ဂုဏထြူးဆောငြဂုဏထွူးဆောငွ ဥကျကဌဥကကြဌ
*[[Yolanda Kakabadse]]၊ ဥကျကဌဥကကြဌ
* Marco Lambertini၊ ညှှနကြှားရေးမှူးခွုပြညှှနကွှားရေးမှူးခှုပွ
| main_organ = | parent_organization = | subsidiaries = | secessions = | affiliations =
| budget = | budget_year =
| revenue = [[ယူရို|€]] ၆၅၄ သနြးသနွး (၂၀၁၃)
| revenue_year = ၂၀၁၀<ref name="WWF-INT Annual Review"/>
| disbursements = | expenses = | expenses_year =| endowment =
| remarks =
| footnotes = <div class="wraplinks" style="font-size:90%; margin-left:0.65em; text-align:left; line-height:1.3em">
<sup>a</sup> ပထမဆုံး ရုံးကို ၁၉၆၁ ခုနှစြခုနှစွ စကတြငဘြာစကတွငဘွာ ၁၁ ရကတြှငြရကတွှငွ [[မော့ဂြမော့ဂွ,ဆှစဇြာလနြဆှစဇွာလနွ|မော့ဂြမော့ဂွ]]၊<br />{{nbsp|3}}ဆှစဇြာလနတြှငြဆှစဇွာလနတွှငွ အခှစေိုကခြဲ့သညြ။အခှစေိုကခွဲ့သညွ။<br />
<sup>b</sup> WWF ၏ ပထမဆုံး ဥကျကဌလညြးဥကကြဌလညွး ဖှစသြညြ။ဖှစသွညွ။<ref>{{cite web |url=http://www.worldwildlife.org/who/History/item353.html |title=WWF - Who We Are - History |publisher=Worldwildlife.org |date= |accessdate=2012-08-19}}</ref>
</div>
}}
'''ကမဘြာလုံးဆိုငရွာ သဘာဝပတဝွနွးကငွှ ရနပွုံငှအဖှေဲ့''' ([['''WWF''']]) သညွ ၁၉၆၁ ခုနှစွ ဧပှီလ ၂၉ ရကတွှငွ စတငွ တညထွောငပွှီး ဇီဝမှိုးကှဲမှား ထိနွးသိမွးရေးနှငွ့ လူသားတို့၏ သဘာဝပတဝွနွးကငှအွပေါွ ထိခိုကစွနမှေေုမှားအား လှှော့ခရှေး ဆိုငရွာ နယပွယမွှားတှငွ လုပကွိုငဆွောငရွှကနွသညွေ့ အပှညပွှညဆွိုငရွာ [[အစိုးရ မဟုတသွော အဖှဲ့အစညွး|အစိုးရမဟုတသွော အဖှဲ့အစညွး]] တစခွု ဖှစသွညွ။ [['''ကမဘြာ့သားငှကတွိရစဆြာနရွနပွုံငှအဖှေဲ့''']] ဟုယခငကွ ခေါတွှငခွဲ့ပှီး ကနဒေါနှငွ့ အမရေိကနွ နိုငငွံမှားတှငွ ယငွးအမညကွို ယနေ့ထကတွိုငွ အသုံးပှုနဆေဲ ဖှစသွညွ။
'''ကမျဘာလုံးဆိုငရြာ သဘာဝပတဝြနြးကငြွ ရနပြုံငှအဖှေဲ့''' ([['''WWF''']]) သညြ ၁၉၆၁ ခုနှစြ ဧပှီလ ၂၉ ရကတြှငြ စတငြ တညထြောငပြှီး ဇီဝမွိုးကှဲမွား ထိနြးသိမြးရေးနှငြ့ လူသားတို့၏ သဘာဝပတဝြနြးကငွအြပေါြ ထိခိုကစြနမှေေုမွားအား လွှော့ခရွေး ဆိုငရြာ နယပြယမြွားတှငြ လုပကြိုငဆြောငရြှကနြသညြေ့ အပှညပြှညဆြိုငရြာ [[အစိုးရ မဟုတသြော အဖှဲ့အစညြး|အစိုးရမဟုတသြော အဖှဲ့အစညြး]] တစခြု ဖှစသြညြ။ [['''ကမျဘာ့သားငှကတြိရစျဆာနရြနပြုံငှအဖှေဲ့''']] ဟုယခငကြ ခေါတြှငခြဲ့ပှီး ကနဒေါနှငြ့ အမရေိကနြ နိုငငြံမွားတှငြ ယငြးအမညကြို ယနေ့ထကတြိုငြ အသုံးပှုနဆေဲ ဖှစသြညြ။
 
ယငြးသညြယငွးသညွ ကမျဘာ့အကှီးဆုံးကမဘြာ့အကှီးဆုံး[[ပတဝြနြးကငွထြိနြးသိမြးရေးအဖှဲ့ပတဝွနွးကငှထွိနွးသိမွးရေးအဖှဲ့ | ပတဝြနြးကငွထြိနြးသိမြးရေးအဖှဲ့ပတဝွနွးကငှထွိနွးသိမွးရေးအဖှဲ့]] ဖှစပြှီးဖှစပွှီး ကမျဘာအဝှမြးကမဘြာအဝှမွး ထောကခြံပံ့ပိုးသူပေါငြးထောကခွံပံ့ပိုးသူပေါငွးသနြးကွောြသနွးကှောွ ရှိကာ နိုငငြံပေါငြးနိုငငွံပေါငွး ၁၀၀ ကွောတြှငပြတဝြနြးကငြွကှောတွှငပွတဝွနွးကငွှ ထိနြးသိမြးရေးထိနွးသိမွးရေး စီမံကိနြးပေါငြးစီမံကိနွးပေါငွး ၁၃၀၀ ခနြ့ခနွ့ <ref>http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/project/</ref> ကို ပံ့ပိုးပေးနပေါသညြ။ပံ့ပိုးပေးနပေါသညွ။ WWF သညြသညွ ၂၀၁၄ ခုနှစအြတှငြးခုနှစအွတှငွး လူပုဂျဂိုလမြွားနှငြ့လူပုဂဂြိုလမွှားနှငွ့ သတမြေးစာဖှငြ့သတမွေးစာဖှငွ့ ခနွထြားခဲ့သညမြွားမှခနှထွားခဲ့သညမွှားမှ ရနပြုံငှေရနပွုံငှေ ၅၅%၊ ([[ကမျဘာ့ဘဏြကမဘြာ့ဘဏွ]]၊ [[DFID]]၊ [[USAID]] တို့ကဲ့သို့သော) အစိုးရ အရငြးအမှစမြွားထံမှအရငွးအမှစမွှားထံမှ ၁၉% နှငြ့နှငွ့ စီးပှားရေး ကောပြိုရေးရှငြးကှီးမွားထံမှကောပွိုရေးရှငွးကှီးမှားထံမှ ၈% ရရှိသော ဖောငဒြေးရှငြးဖောငဒွေးရှငွး<ref>{{cite web |title=How is WWF run? |url=http://wwf.panda.org/who_we_are/organization/ |accessdate=21 July 2011}}</ref> တစခြုတစခွု ဖှစပြါသညြ။ဖှစပွါသညွ။<ref name="WWF-INT Annual Review">{{Template:Cite book|title = WWFN-International Annual Review|year = 2014|publisher = World Wide Fund for Nature|url = http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ar2014_v13_final_lr_sp.pdf|accessdate = 2015-09-17|page = 44}}</ref>
 
အဖှဲ့၏ ရပတွညခွကှသွညွ "ဂှိုဟကွမဘြာ၏ သဘာဝပတဝွနွးကငွှ ယုတလွှော့ပကှယွှငွးလာနမှေုကို တားဆီးရနနွှငွ့ လူသားမှားနှငွ့ သဘာဝ သဟာဇာတ ဖှစစွှာ နထေိုငကွှသညွ့ အနာဂတတွစခွု တညဆွောကရွနွ" ဖှစပွါသညွ။<ref name=quickfacts/> လကရွှိအခှိနတွှငွ ကမဘြာ့ ဇီဝမှိုးစုံမှိုးကှဲမှား အဓိက နထေိုငွ ကကှစွားကှရာ အစိတအွပိုငွးကှီး ၃ ခုဖှစသွညွ့ [[သမုဒဒြရာ]]နှငွ့ [[ကမွးရိုးတမွး]]ဒသမှေား၊ [[သစတွော]]မှားနှငွ့ [[ရခှေိုဒသေ]]မှား၏ [[ဂဟစနေစွ]]မှားအား ထိနွးသိမွးခှငွးကို အဓိက အာရုံစိုကထွားသညွ။
အဖှဲ့၏ ရပတြညခြကွသြညြ "ဂှိုဟကြမျဘာ၏ သဘာဝပတဝြနြးကငြွ ယုတလြွော့ပကွယြှငြးလာနမှေုကို တားဆီးရနနြှငြ့ လူသားမွားနှငြ့ သဘာဝ သဟာဇာတ ဖှစစြှာ နထေိုငကြှသညြ့ အနာဂတတြစခြု တညဆြောကရြနြ" ဖှစပြါသညြ။<ref name=quickfacts/> လကရြှိအခွိနတြှငြ ကမျဘာ့ ဇီဝမွိုးစုံမွိုးကှဲမွား အဓိက နထေိုငြ ကကွစြားကှရာ အစိတအြပိုငြးကှီး ၃ ခုဖှစသြညြ့ [[သမုဒျဒရာ]]နှငြ့ [[ကမြးရိုးတမြး]]ဒသမွေား၊ [[သစတြော]]မွားနှငြ့ [[ရခွေိုဒသေ]]မွား၏ [[ဂဟစေနစြ]]မွားအား ထိနြးသိမြးခှငြးကို အဓိက အာရုံစိုကထြားသညြ။
 
==သမိုငွးကှောငွး==
==သမိုငြးကှောငြး==
WWF ဆိုသညွ့ အဖှဲ့ကှီးသညွ ၁၉၆၁ ခုနှစွ ဧပှီလ ၂၉ ရကနွေ့တှငွ မော့ဂကွှငှောစာတမွးဟုခေါသွညွ့ ခံယူခကွှ ပှငွးပှကှသညွ့ လူပုဂဂြိုလွ အစုအဖှဲ့ငယလွေး တစခွုက ထုတပွှနလွိုကသွညွ့ ကှငှောခကှတွစခွုနှငွ့ အတူ ကမဘြာပေါွ၌ စတငွ ပေါပွေါကလွာခဲ့ခှငွး ဖှစသွညွ။ ယငွး၏ ပထမဆုံးသော ရုံးကို [[ဆှစဇွာလနွ]]နိုငငွံ မော့ဂမွှို့တှငွ ၁၉၆၁ ခုနှစွ စကတွငဘွာလ၌ ဖှငွ့လှစခွဲ့သညွ။ စတငဖွှဲ့စညွးစဉကွ "ကမဘြာ့သားငှကတွိရစဆြာနရွနပွုံငှအဖှေဲ့ (World Wildlife Fund)" ဟု မှညွ့ခေါခွဲ့ပါတယွ။ သို့ပမယွေ့ ၁၉၈၆ ခုနှစရွောကတွဲ့အခါမှာတော့ ဒီအမညဟွာ အဖှဲ့အစညွးရဲ့ လုပငွနွးအားလုံးကို ခှုံငုံကိုယစွားပှုနိုငခွှငွး မရှိတော့ဟု ယူဆခဲ့သဖှငွ့ "ကမဘြာလုံးဆိုငရွာ သဘာဝပတဝွနွးကငွှ ရနပွုံငှအဖှေဲ့ (World Wide Fund for Nature)" ဟု အမညပွှောငွးလဲခဲ့သညွ။ သို့သောလွညွး [[အမရေိကနွ]]နှငွ့ [[ကနဒေါ]] နိုငငွံမှားရှိ အဖှဲ့ခှဲမှားက အမညဟွောငွးကိုသာ ဆကလွကွ သုံးစှဲခဲ့ကှသညွ။ ထိုသို့ အမညနွာမ ရှုပထွှေးမှုက အဖှဲ့ခှဲမှား တညရွှိရာ နိုငငွံမှား၏ ဘာသာစကားပေါငွး ၁၅ မှိုးကှောသွို့ ဘာသာပှနသွညွ့အခါ အခကအွခဲမှား ဖှစပွေါစွခေဲ့သောကှောငွ့ ၁၉၆၁ ခုနှစွ စတငွ တညထွောငစွဉကွတညွးက လူအမှား သိရှိအကှှမွးဝငခွဲ့ကှပှီး ဖှစသွညွ့ အတိုကောကစွကားလုံး ဖှစသွော WWF ကိုသာ တစကွမဘြာလုံး ဘုံအဖှစွ အသုံးပှုကှရနွ ၂၀၀၁ ခုနှစတွှငွ အဖှဲ့ခှဲမှားအကှား သဘောတူ ဆုံးဖှတခွဲ့ကှသညွ။
WWF ဆိုသညြ့ အဖှဲ့ကှီးသညြ ၁၉၆၁ ခုနှစြ ဧပှီလ ၂၉ ရကနြေ့တှငြ မော့ဂကြှငှောစာတမြးဟုခေါသြညြ့ ခံယူခကြွ ပှငြးပှကှသညြ့ လူပုဂျဂိုလြ အစုအဖှဲ့ငယလြေး တစခြုက ထုတပြှနလြိုကသြညြ့ ကှငှောခကွတြစခြုနှငြ့ အတူ ကမျဘာပေါြ၌ စတငြ ပေါပြေါကလြာခဲ့ခှငြး ဖှစသြညြ။ ယငြး၏ ပထမဆုံးသော ရုံးကို [[ဆှစဇြာလနြ]]နိုငငြံ မော့ဂမြှို့တှငြ ၁၉၆၁ ခုနှစြ စကတြငဘြာလ၌ ဖှငြ့လှစခြဲ့သညြ။ စတငဖြှဲ့စညြးစဉကြ "ကမျဘာ့သားငှကတြိရစျဆာနရြနပြုံငှအဖှေဲ့ (World Wildlife Fund)" ဟု မှညြ့ခေါခြဲ့ပါတယြ။ သို့ပမယြေ့ ၁၉၈၆ ခုနှစရြောကတြဲ့အခါမှာတော့ ဒီအမညဟြာ အဖှဲ့အစညြးရဲ့ လုပငြနြးအားလုံးကို ခှုံငုံကိုယစြားပှုနိုငခြှငြး မရှိတော့ဟု ယူဆခဲ့သဖှငြ့ "ကမျဘာလုံးဆိုငရြာ သဘာဝပတဝြနြးကငြွ ရနပြုံငှအဖှေဲ့ (World Wide Fund for Nature)" ဟု အမညပြှောငြးလဲခဲ့သညြ။ သို့သောလြညြး [[အမရေိကနြ]]နှငြ့ [[ကနဒေါ]] နိုငငြံမွားရှိ အဖှဲ့ခှဲမွားက အမညဟြောငြးကိုသာ ဆကလြကြ သုံးစှဲခဲ့ကှသညြ။ ထိုသို့ အမညနြာမ ရှုပထြှေးမှုက အဖှဲ့ခှဲမွား တညရြှိရာ နိုငငြံမွား၏ ဘာသာစကားပေါငြး ၁၅ မွိုးကွောသြို့ ဘာသာပှနသြညြ့အခါ အခကအြခဲမွား ဖှစပြေါစြခေဲ့သောကှောငြ့ ၁၉၆၁ ခုနှစြ စတငြ တညထြောငစြဉကြတညြးက လူအမွား သိရှိအကွှမြးဝငခြဲ့ကှပှီး ဖှစသြညြ့ အတိုကောကစြကားလုံး ဖှစသြော WWF ကိုသာ တစကြမျဘာလုံး ဘုံအဖှစြ အသုံးပှုကှရနြ ၂၀၀၁ ခုနှစတြှငြ အဖှဲ့ခှဲမွားအကှား သဘောတူ ဆုံးဖှတခြဲ့ကှသညြ။
 
==ပနဒွါ အမှတတွံဆိပွ၏ နောကခွံအကှောငွးအရငွး==
==ပနဒြါ အမှတတြံဆိပြ၏ နောကခြံအကှောငြးအရငြး==
'''၁၉၆၁''' ခုနှစတွှငွ [[လနဒွနွ]][[တိရစဆြာနရွုံ]]သို့ ရောကရွှိလာခဲ့သညွ့ ပနဒွါမလေး ခှီခှီ၏ လှှမွးမိုးမှုမှတဆငွ့ WWF က ဖနတွီးယူခဲ့ခှငွး ဖှစသွညွ။
'''၁၉၆၁''' ခုနှစတြှငြ [[လနဒြနြ]][[တိရစျဆာနရြုံ]]သို့ ရောကရြှိလာခဲ့သညြ့ ပနဒြါမလေး ခွီခွီ၏ လှှမြးမိုးမှုမှတဆငြ့ WWF က ဖနတြီးယူခဲ့ခှငြး ဖှစသြညြ။
 
ဘာသာစကားဆိုငရွာဘာသာစကားဆိုငရှာ အတားအဆီး အားလုံးကို ကှောလွှှားနိုငလွောကမွညွ့ကှောလှှှားနိုငလှောကမှညှ့ ခိုငမွာပှီးခိုငမှာပှီး သိရှိမှတမွိလှယသွောသိရှိမှတမှိလှယသှော အမှတတွံဆိပွအမှတတှံဆိပှ တစခွုတစခှု ဖှစရွနလွိုသောကှောငွ့ဖှစရှနလှိုသောကှောငှ့ အမှှေးပှပှ ခနဓြာကိုယကွှီးရှိပှီးခနဓွာကိုယကှှီးရှိပှီး အနကရွောငွအနကရှောငှ အကှငွးအဝိုငွးလေးနဲ့အကှငှးအဝိုငှးလေးနဲ့ မကှဝွနွးတှကေမကှဝှနှးတှကေ အလှနကွောငွးသညွ့အလှနကှောငှးသညှ့ အမှတတွံဆိပွအမှတတှံဆိပှ ဖှစလွိမွ့မညဟွုဖှစလှိမှ့မညဟှု WWF ၏ တညထွောငသွူမှားကတညထှောငသှူမှားက ရှုမှငခွဲ့ကှသညွ။ရှုမှငခှဲ့ကှသညှ။ ပထမဆုံး ပနဒွါအမှတတွံဆိပွပနဒှါအမှတတှံဆိပှ ပုံကှမွးကိုပုံကှမှးကို ဗှိတိသှှလူမှိုး ပတဝွနွးကငှထွိနွးသိမွးရေးသမားနှငွ့ပတဝှနှးကငှထှိနှးသိမှးရေးသမားနှငှ့ အနုပညာရှငွအနုပညာရှငှ ဂရှယွဂရှယှ ဝကတွာဆနွဝကတှာဆနှ (Gerald Watterson) က ရေးဆှဲပေးခဲ့သညွ။ရေးဆှဲပေးခဲ့သညှ။ ယငွးပုံကှမွးအပေါွယငှးပုံကှမှးအပေါှ အခှခေံ၍ အဖှဲ့တညထွောငသွူအဖှဲ့တညထှောငသှူ တစွဦးဖှစသွညွ့တစှဦးဖှစသှညှ့ ဆာ ပီတာစကော့ (Sir Peter Scott) က ပထမဆုံး အမှတတွံဆိပကွိုအမှတတှံဆိပကှို ရေးဆှဲခဲ့ပှီး "ကှှနတွောတွို့ရဲ့ကှှနတှောတှို့ရဲ့ အမှတတွံဆိပကွအမှတတှံဆိပကှ ရှားပါးပှီး လှပလို့ လူအမှားက ခစှကွှတဲ့ခစှကှှတဲ့ တိရဈဆာနတွစမွှိုးတိရဈဆာနတှစမှှိုး ဖှစဖွို့လိုပှီးဖှစဖှို့လိုပှီး ပုံနှိပတွဲ့အခါပုံနှိပတှဲ့အခါ ကုနကွစှရိတကွိုကုနကှစှရိတကှို ခှေှတာနိုငစွမယွေ့ခှေှတာနိုငစှမယှေ့ အဖှူနဲ့ အနကရွောငပွဲအနကရှောငပှဲ ပါတဲ့ အကောငမွှိုးကိုအကောငမှှိုးကို ပို သဘောကပှါတယွ။သဘောကပှါတယှ။" ဟု ပှောခဲ့သညွ။ပှောခဲ့သညှ။
[[File:Panda logo.gif|framed|center|ပနဒြါအမှတတြံဆိပြပနဒွါအမှတတွံဆိပွ ပှောငြးလဲလာပုံပှောငွးလဲလာပုံ © WWF]]
ထိုအခှိနမွှစ၍ ပနဒွါအမှတတွံဆိပသွညွ ကမဘြာအဝှမွး သဘာဝပတဝွနွးကငွှ ထိနွးသိမွးရေး လုပငွနွးတှရေဲ့ ပှယုဂတွစခွု ဖှစလွာခဲ့ပါတယွ။
ထိုအခွိနမြှစ၍ ပနဒြါအမှတတြံဆိပသြညြ ကမျဘာအဝှမြး သဘာဝပတဝြနြးကငြွ ထိနြးသိမြးရေး လုပငြနြးတှရေဲ့ ပှယုဂတြစခြု ဖှစလြာခဲ့ပါတယြ။
== ကိုးကား ==
{{Reflist|colwidth = 30em}}
၁၀၆

တည်းဖြတ်မှုများ