"တရုတ်စာ" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

၉၀၈၆ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် ,  ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်
=== အက်ပလီကေးရှင်း ===
အင်းဒရွိုက်ဗားရှင်းတွင် အခကြေးငွေ ပေးရသော်လည်း အခမဲ့လည်း သုံးစွဲခွင့် ပေးထားသည့် အကောင်းဆုံးများထဲမှ တခုဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်မှာ [https://play.google.com/store/apps/dev?id=4845954736942800726 '''ဟန်ဖင် (Hanping) အဘိဓာန်''']ဖြစ်ပြီး၊ အင်္ဂလိပ်-တရုတ်၊ တရုတ်-အင်္ဂလိပ် အပြန်အလှန် ရှာဖွေခြင်းကို ရနိုင်သည်။ စာလုံးကို မသိလျှင် အသံထွက်ဖြင့်ရှာခြင်း၊ အသံထွက်ကို မသိလျှင် လက်ရေးဖြင့် ရှာခြင်းတို့လည်း ပြုနိုင်သည်။ စကားလုံးများ၏ အသံထွက်ကို နားထောင်လိုမူ အဆင့် (၁)နှင့် (၂)အတွက်သာ ပံ့ပိုးပေးထားပြီး၊ ၎င်းထက် မြင့်သော အဆင့်(၆)ဆင့်လုံးအတွက် အသံထွက်ကို ရယူလိုပါက အခကြေးငွေ ပေးသွင်းရမည့် စနစ်ကို ပြုလုပ်ထားသည်။
 
<br />
 
== မြန်မာနှင့်တရုတ်အသံထွက်ဖလှယ်ခြင်း ==
 
# a အား
# o အော
# e အဲ
# er အဲား
# ai အိုင်း
# ei အေး
# ao ​အောင်း
# ou အိုး
# an ​အန်း
# en အဲင်း
# ang အန်းင်
# eng အဲင်းင်
# yi ယီး
# ya ယား
# yao ယောင်း
# ye ယဲ
# you ယိုး
# yan ယဲန်း
# yin ယင်း
# yang ယန်း
# ying ယိင်း
# yong ယုန်း
# wu ဝူး
# wa ဝါး
# wo ဝေါ
# wai ဝိုင်း
# wei ဝေး
# wan ဝမ်း
# wen ဝိန်း
# wang ဝမ်းင်
# weng ဝုန်းင်
# yu ယွီး
# yue ယွဲ
# yuan ယွမ်း
# yun ယွန်း
# ba ပါး
# bai ပိုင်း
# bei ​ပေး
# bao ​ပေါင်း
# ban ပန်း
# ben ပိင်း
# bang ပန်းင်
# beng ပဲင်းင်
# bi ပီး
# biao ​ပျောင်း
# bie ပျဲ
# bian ပျင်း
# bin ပင်း
# bing ပင်းင်
# bu ပူး
# pa ဖား
# po ​ဖော
# pai ဖိုင်း
# pei ​ဖေး
# pao ​ဖောင်း
# pou ဖိုး
# pan ဖန်း
# pen ဖဲင်း
# pang ဖန်းင်
# peng ဖဲင်းင်
# pi ဖီး
# piao ​ဖျောင်း
# pie ဖျဲ
# pian ဖျင်း
# pin ဖင်း
# ping ဖင်းင်
# pu ဖူး
# ma မား
# mo မော
# me မဲ
# mai မိုင်း
# mei ​မေး
# mao ​မောင်း
# mou မိုး
# man မန်း
# men မဲင်း
# mang မန်းင်
# meng မဲင်းင်
# mi မီး
# miao ​မျောင်း
# mie မျဲ
# miu မျိုး
# mian မျင်း
# min မင်း
# ming မင်းင်
# mu မူး
# fa ဖှား
# fo ဖှော
# fei ​ဖှေး
# fou ဖှိုး
# fan ဖှန်း
# fen ဖှဲင်း
# fang ဖှန်းင်
# feng ဖှဲင်းင်
# fu ဖှူး
# da တား
# de တဲ
# dai တိုင်း
# dei တေး
# dao ​တောင်း
# dou တိုး
# dan တန်း
# den တဲင်း
# dang တန်းင်
# deng တဲင်းင်
# dong တုန်း
# di တီး
# dia တျား
# diao တျောင်း
# die တျဲ
# diu တျိုး
# dian တျင်း
# ding တင်း
# du တူး
# duo ​တော
# dui ​တွေး
# duan တွမ်း
# dun တွိန်း
# ta ထား
# te ထဲ
# tai ထိုင်း
# tao ထောင်း
# tou ထိုး
# tan ထန်း
# tang ထန်းင်
# teng ထဲင်းင်
# tong ထုန်း
# ti ထီး
# tia ထျား
# tiao ထျောင်း
# tie ထျဲ
# tian ထျင်း
# ting ထင်း
# tu ထူး
# tuo ​ထော
# tui ထွေး
# tuan ထွမ်း
# tun ထွိန်း
# na နား
# ne နဲ
# nai နိုင်း
# nei ​နေး
# nao နောင်း
# nou နိုး
# nan နန်း
# nen နဲင်း
# nang နန်းင်
# neng နိန်း
# nong နုန်း
# ni နီး
# nia နျား
# niao ​ နျောင်း
# nie နျဲ
# niu နျိုး
# nian နျင်း
# nin နင်း
# niang နျန်း
# ning နင်းင်
# nu နူး
# nuo ​နော
# nuan နွမ်း
# nü နွီး
# nüe နွဲ
# la လား
# le လဲ
# lai လိုင်း
# lei ​လေး
# lao ​လောင်း
# lou လိုး
# lan လန်း
# lang လန်းင်
# leng လဲင်း
# long လုံး
# li လီး
# lia လျား
# liao ​လျောင်း
# lie လျဲ
# liu လျိုး
# lian လျင်း
# lin လင်း
# liang လျန်း
# ling လင်း
# lu လူး
# luo လော
# luan လွမ်း
# lun လွန်း
# lü လွီး
# lüe လွဲ
# ga ကား
# ge ကဲ
# gai ကိုင်း
# gei ကေး
# gao ကောင်း
# gou ကိုး
# gan ကန်း
# gen ကဲင်း
# gang ကန်းင်
# geng ကဲင်းင်
# gong ကုံး
# gu ကူး
# gua ကွား
# guo ​ကွော
# guai ကွိုင်း
# gui ​ကွေး
# guan ကွမ်း
# gun ကွိန်း
# guang ကွမ်းင်
# ka ခါး
# ke ခဲ
# kai ခိုင်း
# kei ​ခေး
# kao ခေါင်း
# kou ခိုး
# kan ခန်း
# ken ခဲင်း
# kang ခန်းင်
# keng ခဲင်းင်
# kong ခုံး
# ku ခူး
# kua ခွား
# kuo ​ ခွော
# kuai ခွိုင်း
# kui ခွေး
# kuan ခွမ်း
# kun ခွိန်း
# kuang ခွမ်းင်
# ha ဟား
# he ဟဲ
# hai ဟိုင်း
# hei ဟေး
# hao ဟောင်း
# hou ဟိုး
# han ဟန်း
# hen ဟဲင်း
# hang ဟန်းင်
# heng ဟဲင်းင်
# hong ဟုံး
# hu ဟူး
# hua ဟွား
# huo ​ဟွော
# huai ဟွိုင်း
# hui ဟွေး
# huan ဟွမ်း
# hun ဟွိန်း
# huang ဟွမ်းင်
# ji ကျီး
# jia ကျား
# jiao ကျောင်း
# jie ကျဲ
# jiu ကျိုး
# jian ကျင်း
# jin ကျင်း
# jiang ကျန်း
# jing ကျိင်း
# jiong ကျိုန်း
# ju ကျွီး
# jue ကျွဲ
# juan ကျွမ်း
# jun ကျွိန်း
# qi ချီး
# qia ချား
# qiao ချောင်း
# qie ချဲ
# qiu ချိုး
# qian ချဲင်း
# qin ချင်း
# qiang ချဲန်း
# qing ချိင်း
# qiong ချိုန်း
# qu ချွီး
# que ချွဲ
# quan ချွမ်း
# qun ချွိန်း
# xi ရှီး
# xia ရှား
# xiao ​ရှောင်း
# xie ရှဲ
# xiu ရှိုး
# xian ရှဲင်း
# xin ရှင်း
# xiang ရှန်းင်
# xing ရှင်းင်
# xiong ရှုံး
# xu ရွှီး
# xue ရွှဲ
# xuan ရွှမ်း
# xun ရွှန်း
# zha ကျား
# zhe ကျဲ
# zhi ကျီး
# zhai ကျိုင်း
# zhei ​ကျေး
# zhao ကျောင်း
# zhou ကျိုး
# zhan ကျန်း
# zhen ကျိင်း
# zhang ကျန်းင်
# zheng ကျိင်းင်း
# zhong ကျုံး
# zhu ကျူး
# zhua ကျွား
# zhuo ကျွော
# zhuai ကျွိုင်း
# zhui ကျွေး
# zhuan ကျွမ်း
# zhun ကျွိန်း
# zhuang ကျွမ်းင်
# cha ချား
# che ချဲ
# chi ချီး
# chai ချိုင်း
# chao ချောင်း
# chou ချိုး
# chan ချန်း
# chen ချိင်း
# chang ချန်းင်
# cheng ချိန်း
# chong ချုံး
# chu ချူး
# chua ချွား
# chuo ​​ေချွာ
# chuai ချွိုင်း
# chui ​ေ ချွး
# chuan ချွမ်း
# chun ချွန်း
# chuang ချွမ်းင်
# sha ဆား
# she ဆဲ
# shi ​ဆေး
# shai ဆိုင်း
# shei ​ဆေး
# shao ​ဆောင်း
# shou ဆိုး
# shan ဆန်း
# shen ဆိန်း
# shang ဆန်းင်
# sheng ဆိန်းင်
# shong ဆုန်း
# shu ဆူး
# shua ဆွား
# shuo ဆွော
# shuai ဆွိုင်း
# shui ဆွေး
# shuan ဆွမ်း
# shun ဆွိန်း
# shuang ဆွမ်းင်
# re ရဲ
# ri ရီး
# rao ​ရောင်း
# rou ရိုး
# ran ရန်း
# ren ရဲင်း
# rang ရန်းင်
# reng ရိင်း
# rong ရုံး
# ru ရူး
# rua ရွား
# ruo ရွော
# rui ရွေး
# ruan ရွမ်း
# run ရွန်း
# za ကျား
# ze ကျဲ
# zi ကျီး
# zai ကျိုင်း
# zei ကျေး
# zao ကျောင်း
# zou ကျိုး
# zan ကျန်း
# zen ကျိင်း
# zang ကျန်းင်
# zeng ကျိန်းင်
# zong ကျုံး
# zu ကျူး
# zuo ကျော
# zui ကျွေး
# zuan ကျွမ်း
# zun ကျွိန်း
# ca ချား
# ce ချဲ
# ci ချီး
# cai ချိုင်း
# cao ချောင်း
# cou ချိုး
# can ချန်း
# cen ချိင်း
# cang ချန်းင်
# ceng ချိန်း
# cong ချုံး
# cu ချူး
# cuo ​ ချွော
# cui ​ေ ချွး
# cuan ချွမ်း
# cun ချွန်း
# sa စား
# se စဲ
# si စီး
# sai စိုင်း
# sao စောင်း
# sou စိုး
# san စန်း
# sen စဲင်း
# sang စန်း
# seng စိန်း
# song စုံး
# su စူး
# suo ​စော
# sui စွေး
# suan ​စွမ်း
# sun စွန်း
 
[[zh-yue:漢字]]