မိုင်ဒင်း အမျိုးသားအားကစားကွင်း - အခြားဘာသာစကားများ