ဥရောပလွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေးအသင်း - အခြားဘာသာစကားများ