အန် (ခန)

ဂျပန်စာရေးနည်းစနစ်မှ အက္ခရာ

ဟိရဂန တွင် ん သို့မဟုတ် ခတခန တွင် ン  (ရောမအက္ခရာ n ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းn, (m),(ng)
hiragana origin
katakana origin

ဆွဲသားချက်ပြင်ဆင်

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်