ဇီဗေဒဆိုင်ရာ မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းစနစ်တွင် အမျိုးအစား မျိုးစု ဆိုသည်မှာ ဇီဝဗေဒ မျိုးရင်းနှင့် မျိုးရင်း၏ မူလဇာတိတို့ကို သတ်မှတ်သည့် မျိုးစုတခုဖြစ်သည်။

A female en:mallard (Anas platyrhynchos) and her clutch of ducklings. en:Anas is the type genus for the family en:Anatidae.


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်