ဘာသာစကား တစ်ခု၏ စကားလုံးတစ်လုံးအတွက် အသံထွက်ဆိုပုံကို ဖော်ပြရန် သုံးသည်။