အသွင်ပြောင်းကျောက် ဆိုသည်မှာ လက်ရှိကျောက်အမျိုးအစားများ အသွင်ပြောင်းခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျောက်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ကျောက်အမျိုးအစား များသည် အပူချိန်နှင့် ဖိအား (၁၅၀ ဒီဂရီမှ ၂၀၀ ဒီဂရီ ထက်မြင့်သော အပူချိန်နှင့် ၁၅၀၀ ဘားထက်များသော ဖိအား) တို့ကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အသွင်ပြောင်းသော ကျောက်မျိုးမှာ မီးသင့်ကျောက်အနည်ကျကျောက် သို့မဟုတ် အလွန်အိုမင်းနေသော အသွင်ပြောင်းကျောက်တို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့မြေလွှာတွင် အသွင်ပြောင်းကျောက်များကို အများဆုံးတွေ့ရပြီး အသွင်အပြင်နှင့် ဓာတ်နှင့် သတ္တုပါဝင်မှုတို့အပေါ်မူတည်၍ အမျိုးမျိုး အစားစား ခွဲခြားနိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့မြေလွှာ၏ အောက် နက်ရှိုင်းသော နေရာတွင် ရှိနေခြင်း တစ်ခုတည်းနှင့်ပင် အထက်ရှိ ကျောက်လွှာတို့မှ မြင့်မားသော အပူချိန် နှင့် ဖိအားတို့ကြောင့် အသွင်ပြောင်းကျောက်အဖြစ် ပြောင်းလဲလာနိုင်သည်။

Quartzite အသွင်ပြောင်းကျောက် တစ်မျိုး