အိခိုမဘူတာ (生駒駅 အိခိုမ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံနာရခရိုင်အိခိုမမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်