အိခဲနိုဘူတာ (池野駅 အိခဲနို - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံဂိဖုခရိုင်အိဘိတိုင်း၊ အိခဲဒမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်