အိဝမိ - ခဝဂိုအဲဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ရှိမနဲခရိုင်၊ဂိုးဆွတ်ရှိရထားဘူတာရုံ။

အိဝမိ - ခဝဂိုအဲဘူတာ (石見川越駅 အိဝမိ - ခဝဂိုအဲ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိမနဲခရိုင်ဂိုးဆွတ်မြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်