အိုးနန်မြို့၊ ရှိမနဲ

အိုးနန်မြို့ (邑南町 အိုးနန်− ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိမနဲခရိုင်၊ အိုးချိတိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၁၀၉၂၂ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၂၆ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၄၁၉.၂၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်