အီ့ကဲယာ (Ikea) ဆိုသည်မှာ ဆွီဒင်အခြေဆိုက် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့တဝှမ်းတွင် ဆိုင်ခွဲများ ဖွင့်လှင့်ထားသည်။

အီ့ကဲယာ