အီးနန်မြို့ (飯南町 အီးနန်− ချေား ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိမနဲခရိုင်၊ အီးရှိတိုင်း တည်ရှိသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နေလူဦးရေသည် ၄၉၀၈ ဦး ရှိသည်။ လူဦးရေသိပ်သည်းဆသည် တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၂၀ ဦး ရှိသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာသည် ၂၄၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းသည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်