အုံ့လင်း(陰陽) သည် အပြန်အလှန် ဆက်နွယ်နေသော ဆန့်ကျင်ဘက် အင်အားစုများကို ဖော်ပြသည့် တရုတ်ဒဿန အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။

အုံ့-ညာဘက်ရှိ အမည်းရောင်၊ လင်း-ဘယ်ဘက်ရှိ အဖြူရောင်

အုံ့သည် အုံ့ဆိုင်းခြင်း၊ မည်းမှောင်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ လင်းသည် ထိန်လင်းခြင်း၊ ဖြူဆွတ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။