ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် u ဖြင့် မှတ်သားသည်။ ) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ငည်။ ခေတ်သစ်ဂျပန်အက္ခရာအစီအစဉ်တွင် ၎င်းသည် အက္ခရာများ၏ တတိယနေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အိ ( い) မတိုင်ခင် ဖြစ်သည်။

အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းu
hiragana origin
katakana origin
ခန စာလုံးပေါင်း上野のウ
(Ueno no "u")
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal a/i/u/e/o
(あ行 a-gyō)
u
uu
ū
うう
うー
ウウ
ウー
Other additional forms
Form A (w-)
Romaji Hiragana Katakana
wa うぁ ウァ
wi うぃ ウィ
wu うぅ ウゥ
we うぇ ウェ
wo うぉ ウォ
wyu うゅ ウュ
Form B (v-)
Romaji Hiragana Katakana
va ゔぁ ヴァ
vi ゔぃ ヴィ
vu
ve ゔぇ ヴェ
vo ゔぉ ヴォ
vya ゔゃ ヴャ
vyu ゔゅ ヴュ
vye ゔぃぇ ヴィェ
vyo ゔょ ヴョ

ဝေါဟာရဆင်းသက်လာပုံပြင်ဆင်

ပုံသဏ္ဌာန်များပြင်ဆင်

ရေးဆွဲခြင်းပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing う
 
Stroke order in writing ウ

The hiragana う is written in two strokes:

  1. At the top of the character, a short diagonal crook: proceeding diagonally downwards from the left, then reversing direction and ending at the lower left.
  2. A broad curving stroke: beginning at the left, rising slightly, then curving back and ending at the left.

The katakana ウ is written in three strokes:

  1. At the top of the character, a short vertical stroke, written from top to bottom.
  2. A similar stroke, but lower and positioned at the left.
  3. A broad angled stroke: beginning as a horizontal line written from left to right, then reversing direction and proceeding downwards from right to left as a curved diagonal. The horizontal line must touch both the other strokes. Apart from the short diagonal, the character is identical to .

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်များပြင်ဆင်

Character
Unicode name HIRAGANA LETTER U KATAKANA LETTER U HALFWIDTH KATAKANA LETTER U HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL U
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12358 U+3046 12454 U+30A6 65395 U+FF73 65385 U+FF69
UTF-8 0 0 134 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 86 0 0 166 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 A6 0 0 179 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 B3 0 0 169 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 A9
Numeric character reference う う ウ ウ ウ ウ ゥ ゥ
Shift JIS 130 164 82 A4 131 69 83 45 179 B3 169 A9
Character
Unicode name HIRAGANA LETTER SMALL U KATAKANA LETTER SMALL U HIRAGANA LETTER VU KATAKANA LETTER VU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12357 U+3045 12453 U+30A5 12436 U+3094 12532 U+30F4
UTF-8 0 0 133 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 85 0 0 165 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 A5 0 0 148 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 94 0 0 180 တမ်းပလိတ်:UTF-8/3 တမ်းပလိတ်:UTF-8/2 B4
Numeric character reference ぅ ぅ ゥ ゥ ゔ ゔ ヴ ヴ
Shift JIS 130 163 82 A3 131 68 83 44 131 148 83 94
  • Braille
う / ウ in Japanese Braille
う / ウ
u
ゔ / ヴ
vu
うう / ウー
ū
ゔう / ヴー
           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်