ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် u ဖြင့် မှတ်သားသည်။ ) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ငည်။ ခေတ်သစ်ဂျပန်အက္ခရာအစီအစဉ်တွင် ၎င်းသည် အက္ခရာများ၏ တတိယနေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အိ ( い) မတိုင်ခင် ဖြစ်သည်။

ဟိရဂန
အက္ခရာJapanese Hiragana kyokashotai U.png
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာJapanese Katakana U.png
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}
Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal a/i/u/e/o
(あ行 a-gyō)
u
uu
ū
うう
うー
ウウ
ウー
Other additional forms
Form A (w-)
Romaji Hiragana Katakana
wa うぁ ウァ
wi うぃ ウィ
wu うぅ ウゥ
we うぇ ウェ
wo うぉ ウォ
wyu うゅ ウュ
Form B (v-)
Romaji Hiragana Katakana
va ゔぁ ヴァ
vi ゔぃ ヴィ
vu
ve ゔぇ ヴェ
vo ゔぉ ヴォ
vya ゔゃ ヴャ
vyu ゔゅ ヴュ
vye ゔぃぇ ヴィェ
vyo ゔょ ヴョ

ဝေါဟာရဆင်းသက်လာပုံပြင်ဆင်

ပုံသဏ္ဌာန်များပြင်ဆင်

ရေးဆွဲခြင်းပြင်ဆင်

 
Stroke order in writing う
 
Stroke order in writing ウ

The hiragana う is written in two strokes:

  1. At the top of the character, a short diagonal crook: proceeding diagonally downwards from the left, then reversing direction and ending at the lower left.
  2. A broad curving stroke: beginning at the left, rising slightly, then curving back and ending at the left.

The katakana ウ is written in three strokes:

  1. At the top of the character, a short vertical stroke, written from top to bottom.
  2. A similar stroke, but lower and positioned at the left.
  3. A broad angled stroke: beginning as a horizontal line written from left to right, then reversing direction and proceeding downwards from right to left as a curved diagonal. The horizontal line must touch both the other strokes. Apart from the short diagonal, the character is identical to .

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်များပြင်ဆင်

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER U KATAKANA LETTER U HALFWIDTH KATAKANA LETTER U HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL U
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12358 U+3046 12454 U+30A6 65395 U+FF73 65385 U+FF69
UTF-8 227 129 134 E3 81 86 227 130 166 E3 82 A6 239 189 179 EF BD B3 239 189 169 EF BD A9
Numeric character reference う う ウ ウ ウ ウ ゥ ゥ
Shift JIS 130 164 82 A4 131 69 83 45 179 B3 169 A9
အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER SMALL U KATAKANA LETTER SMALL U HIRAGANA LETTER VU KATAKANA LETTER VU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12357 U+3045 12453 U+30A5 12436 U+3094 12532 U+30F4
UTF-8 227 129 133 E3 81 85 227 130 165 E3 82 A5 227 130 148 E3 82 94 227 131 180 E3 83 B4
Numeric character reference ぅ ぅ ゥ ゥ ゔ ゔ ヴ ヴ
Shift JIS 130 163 82 A3 131 68 83 44 131 148 83 94
  • Braille
う / ウ in Japanese Braille
う / ウ
u
ゔ / ヴ
vu
うう / ウー
ū
ゔう / ヴー
           

   

ကိုးကားပြင်ဆင်