အောင်နိုင်ခြင်းတရားငါးပါး

အောင်နိုင်ခြင်းတရားငါးပါးပြင်ဆင်

  • (၁) အကောဓေန ကောဓံဇိနာတိ = ဒေါသအမျက်ထွက်နေသူကို အမျက်မထွက်သဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း။
  • (၂) အသာဓုံ သာဓုနာ ဇိနာတိ = မကောင်းယုတ်မာသူကိုကောင်းသဖြင့်အောင်နိုင်ခြင်း။
  • (၃) ကဒရိယ့ ဒါနေနဇိနာတိ = စေးနဲဝန်တိုသူကို ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်အောင်နိုင်ခြင်း။
  • (၄) အလိကံသ ေစ္စနဇိနာတိ = မဟုတ်မမှန်ဖောက်ပြန်ချွတ်ယွင်း သစ္စာကင်းသောသူကို မှန်ကန်တော်ဖြောင့်ခြင်းဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း။
  • (၅) သဗ္ဗအကုသလံ ကုသလေန ဇိနာတိ = ခပ်သိမ်းသော အကုသလဓမ္မပါပအမှုကို ကုသိုလ်တရားဖြင့်အောင်နိုင်ခြင်း။

[၁]

ကိုးကားပြင်ဆင်

  1. သုခမှတ်စု