အမှတ် (၆) အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်သည် လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။

အ.မ.က (၆) လမ်းမတော်