အ.မ.က (၁၀)၊ စမ်းချောင်း

အ.မ.က (၁၀)၊ စမ်းချောင်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော အစိုးရအခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း တစ်ကျောင်းဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်