(၁) ရက် ပြင်ဆင်

(၂) ရက် ပြင်ဆင်

(၃) ရက် ပြင်ဆင်

(၄) ရက် ပြင်ဆင်

(၅) ရက် ပြင်ဆင်

(၆) ရက် ပြင်ဆင်

(၇) ရက် ပြင်ဆင်

(၈) ရက် ပြင်ဆင်

(၉) ရက် ပြင်ဆင်

(၁၀) ရက် ပြင်ဆင်

(၁၁) ရက် ပြင်ဆင်

(၁၂) ရက် ပြင်ဆင်

(၁၃) ရက် ပြင်ဆင်

(၁၄) ရက် ပြင်ဆင်

(၁၅) ရက် ပြင်ဆင်

(၁၆) ရက် ပြင်ဆင်

  • "3G" ကွန်ရက်တွင် ပထမဆုံး စကားပြောဆိုနိုင်သည့် ဖုန်းဆက်သွယ်မှုကို ဗြိတိသျှနိုင်ငံမှ ကွန်ရက်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သော "Vodafone" မှ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

(၁၇) ရက် ပြင်ဆင်

(၁၈) ရက် ပြင်ဆင်

(၁၉) ရက် ပြင်ဆင်

(၂၀) ရက် ပြင်ဆင်

(၂၁) ရက် ပြင်ဆင်

(၂၂) ရက် ပြင်ဆင်

(၂၃) ရက် ပြင်ဆင်

(၂၄) ရက် ပြင်ဆင်

(၂၅) ရက် ပြင်ဆင်

(၂၆) ရက် ပြင်ဆင်

(၂၇) ရက် ပြင်ဆင်

(၂၈) ရက် ပြင်ဆင်

(၂၉) ရက် ပြင်ဆင်

(၃၀) ရက် ပြင်ဆင်

ကိုးကား ပြင်ဆင်