မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

(i) Microsoft Windows NT နှင့် Windows 2000 တို့တွင်ရှိသော ကွန်ယက်တွင်ပါဝင်သည့် အရင်းအမြစ်များကို အရာဝတ္ထု တစ်ခုက ဆက်သွယ်ပေးနိုင်သော စာရင်း။

(ii) သတင်းအချက်အလက် အကြောင်းအရာများ၏ သတ်မှတ်ထားသည့် အချက်များကို ဖွင့်ယူခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခြေအနေများအား ကန့်သတ်တားဆီးမှု ပြုလုပ်ရန် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် များပြားလှစွာသော ကြိုတင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၏ အုပ်စုအတွင်း အသုံးပြုသူမှ သီးခြားသင်္ကေတလက္ခဏာများ၊ ၎င်းတို့၏ အသင်းဝင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားချက်များအား အခြေခံကာ သတ်မှတ်ထိန်းချုပ်မှု အသွင်အပြင်ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။