စနစ်တခု သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်တစ်ခု အလုပ်လုပ်နေရင်း လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်မရတော့ ကြောင်း ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Macintosh ကွန်ပျူတာများတွင် ဤဖော်ပြချက်ကို အသုံးပြုသည်။ ပီစီကွန်ပျူတာများတွင် Display ပုံဖော်မရ သို့မဟုတ် ခလုတ်ခုံ ရိုက်နှိပ်မရအောင် ဖြစ်လာသည့်အခါတွင် မိမိ၏ ကွန်ပျူတာစနစ် သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်၏ စွမ်းဆောင်ရည် ဆုံးရှုံးသွားမှန်း သိရမည်။