ကဏ္ဍ:အကြောင်းအရာနှင့် နိုင်ငံအလိုက် အဖွဲ့အစည်းများ