ကိုကီယိုကု ဧကရီ(ဂျပန်: 皇極天皇; ၅၉၄ ~ ၆၆၁ ဩဂုတ် ၂၄) သို့မဟုတ် ဆအိမဲအိ ဧကရီ(ဂျပန်: 斉明天皇)သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ၃၅ယောက်မြောက်(နန်းသက်: ၆၄၂ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ~ ၆၄၅ ဇွန် ၁၄) နှင့် ၃၇ယောက်မြောက်(နန်းသက်: ၆၅၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ~ ၆၆၁ ဩဂုတ် ၂၄) ဧကရီဖြစ်သည်။

ကိုးကီယိုကုဧကရီ၊ ဆအိမဲအိဧကရီ
皇極天皇 ၊ 斉明天皇
ပုံတူ
ဂျပန် ဧကရီ
နန်းသက်ပထမနန်းသက်- ၆၄၂ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ~ ၆၄၅ ဇွန် ၁၄၊ ဒုတိယနန်းသက်- ၆၅၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ~ ၆၆၁ ဩဂုတ် ၂၄