ကုလားကောက်ငှက် ဆိုသည်မှာ အောက်ပါအကြောင်းအရာများကို ဆိုလိုနိုင်သည်။