1. ခင်ညွန့်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
  2. ခင်ညွန့်၊ ဒေါ် (ယုဝတီ)
  3. သခင်ခင်ညွန့်