မြန်မာဘာသာဖြင့် ငွေဆိုသည့်စကားလုံးအား အဓိပ္ပယ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖော်ပြကြသည်။ အောက်ပါတို့မှ လိုအပ်သည်များကို ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်သည်။