စတုရန်း ကီလိုမီတာ

ဧရိယာ၏ ယူနစ်

စတုရန်း ကီလိုမီတာ သည် ဧရိယာ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင် ဧရိယာ၏ အတိုင်းအတာယူနစ်တခုဖြစ်သည်။ သင်္ကေတမှာ km2 ဖြစ်သည်။

၁ စတုရန်း ကီလိုမီတာသည်-