စတုရန်း မီတာ

ဧရိယာ၏ ယူနစ်


စတုရန်း မီတာ သည် ဧရိယာ၏ အတိုင်းအတာယူနစ်တခုဖြစ်ပြီး သင်္ကေတ m2 ဖြင့် ဖော်ပြသည်။[၁]

Square metre
အတိုင်းအတာစနစ်SI
ယူနစ်၏ဧရိယာ
သင်္ကေတm2
ဧရိယာ၏ အချို့သော အင်ပယ်ရီယယ်ယူနစ်နှင့် မက်ထရစ်ယူနစ်တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ချက်


မြှောက်ဖော်ကိန်း နာမည် သင်္ကေတ မြှောက်ဖော်ကိန်း နာမည် သင်္ကေတ
100 square metre (centiare) m2 100 square metre (centiare) m2
102 square decametre (are) dam2 10−2 square decimetre dm2
104 square hectometre (ဟက်တာ) hm2 10−4 square centimetre cm2
106 စတုရန်း ကီလိုမီတာ km2 10−6 square millimetre mm2
1012 square megametre Mm2 10−12 square micrometre μm2
1018 square gigametre Gm2 10−18 square nanometre nm2
1024 square terametre Tm2 10−24 square picometre pm2
1030 square petametre Pm2 10−30 square femtometre fm2
1036 square exametre Em2 10−36 square attometre am2
1042 square zettametre Zm2 10−42 square zeptometre zm2
1048 square yottametre Ym2 10−48 square yoctometre ym2


  1. David R. Lide, ed. (2010)၊ "INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS"၊ CRC Handbook of Chemistry and Physics (90th ed.)