စိန်ဝင်း (သံတူကြောင်းကွဲ)

စိန်ဝင်း ဆိုသည်မှာ

ကို ရည်ညွန်းခြင်း ဖြစ်သည်။