စီမံကိန်းနှင့် စီမံရေးရာ ဦးစီးဌာန


စီမံကိန်းနှင့် စီမံရေးရာဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနတစ်ခု ဖြစ်သည်။