စီမံကိန်းနှင့် စီမံရေးရာ ဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့် စီမံရေးရာဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အကြီးအမှူးမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဖြစ်သည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်