ဇော်မင်းထွန်း (သံတူကြောင်းကွဲ)

ဇော်မင်းထွန်း အမည်ရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များမှာ

အခြားကြည့်ရန် ပြင်ဆင်ရန်