ပိတ်ပင်ခံထားရသော အသုံးပြုသူသည် သူတို့၏ ပိတ်ပင်ခံထားရမှုအား ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန် တောင်းဆိုနေသည်

Unblock (ပိတ်ပင်မှု မှတ်တမ်းလက်ရှိ ပိတ်ပင်ထားမှုများဂလိုဘယ် ပိတ်ပင်ထားမှုများပံ့ပိုးမှုများဖျက်ခံရသည့် ပံ့ပိုးမှုများစိစစ်စနစ် မှတ်တမ်းဖန်တီးမှု မှတ်တမ်းပိတ်ပင်ခြင်း အပြင်အဆင်များ ပြောင်းလဲရန်မပိတ်ပင်တော့ရန်checkuser (log))


တောင်းဆိုရသည့် အကြောင်းပြချက်

မှတ်ချက်

  • In some cases, you may not in fact be blocked, or your block has already expired. Please check the list of active blocks. If no block is listed, then you have been autoblocked by the automated anti-vandalism systems. Please remove this request and follow these instructions instead for quick attention by an administrator.
  • Please read our guide to appealing blocks to make sure that your unblock request will help your case. You may change your request at any time.
စီမံခန့်ခွဲသူများ အသုံးပြုရန်သာလျှင်။

If you ask the blocking administrator to comment on this request, replace this template with the following, replacing "blocking administrator" with the name of the blocking admin:

{{unblock on hold | 1=blocking administrator | 2=original unblock reason | 3 = ~~~~}}

If you decline the unblock request, replace this template with the following code, substituting {{subst:Decline reason here}} with a specific rationale. Leaving the decline reason unchanged will result in display of a default reason, explaining why the request was declined.

{{unblock reviewed | 1=original unblock reason | decline = {{subst:Decline reason here}} ~~~~}}

If you accept the unblock request, replace this template with the following, substituting Accept reason here with your rationale:

{{unblock reviewed | 1=original unblock reason | accept = accept reason here ~~~~}}
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ဖန်တီး]