တရဖျား (သံတူကြောင်းကွဲ)

တရဖျား အမည်ရှိ မြန်မာမင်းမျိုးမင်းနွယ်များမှာ-