အေးမောင် (သံတူကြောင်းကွဲ)

(ဒေါက်တာအေးမောင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

အေးမောင် အမည်ရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များမှာ -