နာမ်ဆိုသည်မှာ မြန်မာဘာသာဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ အောက်ပါတို့မှ မိမိနှစ်သက်ရာကို ရှာဖွေလေ့လာနိုင်သည်။