ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို ၂၈ နိုင်ငံတွင် ရုံးသုံး ဘာသာစကားအဖြစ် အတည်ပြုထာသည်။ မိခင်ဘာသာစကား အဖြစ်ပြောဆို့သူ ၈၁ သန်းရှိပြီး။ ဒုတိယ ဘာသာစကား အဖြစ်ပြောဆို့သူ ၂၃၀ သန်းရှိ၏။ စုစုပေါင် လူဦရေး ၃၁၀ သန်းက ပြောဆို့ကြကြသည်။ မိခင်ဘာသာစကား အဖြစ်ပြောဆို့ကြသောနိုင်ငံများမှ ပြင်သစ်နိုင်ငံဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံမိုနာကိုနိုင်ငံကနေဒါနိုင်ငံ တိုဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်ဘာသာစကားသည် ဒေသအလိုက် ကွဲပြာသည်။ ပြင်သစ်ဘာသာစကားသည် အင်ဒို-ဥရောပနွယ် ဘာသာစကား မိသားစုမှ ဖြစ်သည်။ အာဖရိကတိုက်တွင် ပြင်သစ်ဘာသာစကား ပြောဆို့သူများ ရှိသည်။ ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို ရုံးသုံး ဘာသာစကားအဖြစ် အတည်ပြုထာသည့် နိုင်ငံများလည်းရှိသည်။ [၁]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/French_language