ဖယ်(လ်)ကင်သိမ်း

ဖယ်(လ်)ကင်သိမ်း
Brown-Falcon,-Vic,-3.1.2008.jpg
Brown Falcon (Falco berigora)
သိပ္ပံနည်းကျ အမျိုးအစားခွဲခြင်း
လောက:
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
မျိုးစဉ်:
မျိုးရင်း:
မျိုးရင်းသေး:
မျိုးစု:
Falco

Linnaeus, 1758
Species

About 37; see text.

Synonyms


ကိုးကားပြင်ဆင်