ဘာစီလိုနာ (သံတူကြောင်းကွဲ)

ဘာစီလိုနာ ဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့အနက် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်သည်။

နေရာဒေသပြင်ဆင်

အားကစားပြင်ဆင်