မြန်မာနိုင်ငံတွင် မင်းလှမြို့သည် အမည်တူ နှစ်မြို့ရှိနေသည်။