မုတ္တမ

(မုတ္ထမ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

မုတ္တမအမည်သည် အောက်ပါအမည်တို့အနက် တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်