မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောက်စာများ စာရင်း

အောက်ပါတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားသော ကျောက်စာများ စာရင်း ဖြစ်သည်။

ပုဂံခေတ် မြန်မာကျောက်စာ

ပြင်ဆင်ရန်
စာကိုးအမှတ် ကျောက်စာအမည်
၁၊၂၊၁။ ပေါ်တော်မူဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၂။ ပုဂံမြကန်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၃။ ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ (မြစေတီ)
၁၊၂၊၄။ တုရင်ပုထိုးကျောက်စာ
၁၊၂၊၅။ ငနွယ်သင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၆။ သခင်မဟာထေရ်နာဂသမိန်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၇။ ငမန်ကျည်းသင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၈။ အထောလတ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၉။ အထောလတ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၀။ စာချီဖုနာကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁။ ဖုန်းမြတ်သောပြည့်စုံကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂။ တောင်ထောင့်ရွာမှကျောက်စာ နတ်မောက်မြို့နယ်
၁၊၂၊၁၃။ သင်ကြီးငယန်သင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄။ သင်ကြီးအဘိနန္တသူကျောက်စာ (တိုင်းချွတ်ဘုရား)
၁၊၂၊၁၅။ အိုနုသင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆။ သခင်ဓမ္မဝိလာသကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇။ သင်ကြီးဆရာကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၈။ တောင်ဂူနီဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၉။ တောင်ဂူနီဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၂၀။ စောမွန်သင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၂၁။ သင်ကြီးငနိုင်သင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၂၂။ သခင်ငပွဲသောင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၂၃။ ဓမ္မရာဇကဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၂၄။ သေဋ္ဌေးမုခ်ဂူဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၂၅။ သေဋ္ဌေးမုခ်ဂူဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၂၆။ ဖုန်းသည်ဇေယျသိန်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၂၇။ ဖုန်းသည်ဇေယျသိန်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၂၈။ ဓမ္မရာဇကဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၂၉။ မန္တလေးနန်းတွင်းရုံကျောက်စာ အမှတ်-၂၂
၁၊၂၊၃၀။ အိုကျောသင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၃၁။ သင်ကြီးညောင်အုပ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၃၂။ သင်ကြီးညောင်အုပ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၃၃။ သံပျင်ရင်ကောင်ဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၃၄။ စိုးမင်းပျံချီသမီးကျောက်စာ
၁၊၂၊၃၅။ ကလန်ငသာသင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၃၆။ သင်ငနှစ်လို့သင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၃၇။ မင်းသမီး၏သမီးစိုးမင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၃၈။ ခေမာဝရဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၃၉။ မဟာထီးဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၄၀။ စောရဟန်သိမ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၄၁။ သင်ကြီးဓမ္မပါလကျောက်စာ
၁၊၂၊၄၂။ သင်လျင်အိုကပ်သင်ချင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၄၃။ သင်လျင်အိုကပ်သင်ချင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၄၄။ မင်းမယားကျောက်စာ
၁၊၂၊၄၅။ မိတြသိဥ္စည်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၄၆။ ဖုန်းသည်အသင်္ခယာလင်မယားကျောက်စာ
၁၊၂၊၄၇။ အမိဖုရားမိကျောက်စာ
၁၊၂၊၄၈။ သူကြွယ်ငမျိုးသင်နှင့်အများမြေတရားနာကျောက်စာ
၁၊၂၊၄၉။ သင်ကြီးအိုဆုံသင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၅၀။ ငဖြစ်သင်နှင့်အိုဆုံသင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၅၁။ သုခမိန်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၅၂။ ဂူပြောက်ငယ်ဘုရားကျောက်စာ (မဟာထီးဘုရား)
၁၊၂၊၅၃။ ဖုန်းသည်ဓမ္မာလျကျောက်စာ
၁၊၂၊၅၄။ ခင်မိပယ်ပိုသီကျောက်စာ
၁၊၂၊၅၅။ ဟန်လင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၅၆။ မန္တလေးနန်းတွင်းရုံကျောက်စာ ကျောက်တိုင်အမှတ်- ၁၉
၁၊၂၊၅၇။ ဂူပြောက်ငယ်ဘုရားကျောက်စာ (မဟာထီးဘုရား)
၁၊၂၊၅၈။ ကြံသိုင်းကြီးသမီးကျောက်စာ
၁၊၂၊၅၉။ ရွှေကွန်ချာဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၆၀။ ရွှေကွန်ချာဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၆၁။ ရွှေကွန်ချာဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၆၂။ ရွှေကွန်ချာဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၆၃။ မင်းအနန္တသူကျောက်စာ (လေးမျက်နှာဘုရား)
၁၊၂၊၆၄။ သခင်သိင်္ဃဝီရသူရဇ္ဇဗိုလ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၆၅။ သခင်သိင်္ဃဝီရသူရဇ္ဇဗိုလ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၆၆။ အသင်္ခယာမင်းမတ်မယားကျောက်စာ
၁၊၂၊၆၇။ မန္တလေးနန်းတွင်းရုံကျောက်စာ
၁၊၂၊၆၈။ အရည်းငစိုက်သင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၆၉။ ရွှေပေါင်လောင်ဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၇၀။ မင်းအနန္တသူကျောက်စာ (လေးမျက်နှာဘုရား)
၁၊၂၊၇၁။ မင်းအနန္တသူကျောက်စာ (လေးမျက်နှာဘုရား)
၁၊၂၊၇၂။ မင်းအနန္တသူကျောက်စာ (လေးမျက်နှာဘုရား)
၁၊၂၊၇၃။ သက်စိုးတောင်ဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၇၄။ မင်္ဂလထေရ်ဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၇၅။ စောမင်းလတ်ဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၇၆။ သိမ်တော်ဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၇၇။ သိမ်တော်ဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၇၈။ စည်သူမင်းကြီးနှင့်မိဖုရားစောအလွှမ်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၇၉။ သင်ကြီးငဖုန်းသင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၈၀။ မင်းကြီးအသင်္ခယာကျောက်စာ
၁၊၂၊၈၁။ မင်းကြီးအသင်္ခယာကျောက်စာ
၁၊၂၊၈၂။ မင်းအနန္တသူကျောက်စာ (လေးမျက်နှာဘုရား)
၁၊၂၊၈၃။ ရာဇမဟာမင်္ဂလပတေ့ကျောက်စာ
၁၊၂၊၈၄။ အိုပြည့်စုံသင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၈၅။ မင်းအနန္တသူကျောက်စာ (လေးမျက်နှာဘုရား)
၁၊၂၊၈၆။ ကစ္စဗိုလ်လင်မယားကျောက်စာ
၁၊၂၊၈၇။ သူကြွယ်ငစွယ်သင်မောင်နှံကျောက်စာ
၁၊၂၊၈၈။ ရတနာကုံထန်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၈၉။ မင်းသားထောက်လှော်ကားကျောက်စာ
၁၊၂၊၉၀။ ဇေယျသွတ်ဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၉၁။ မင်းရာဇသူသမီးဇေယျသူဌေးမယားကျောက်စာ
၁၊၂၊၉၂။ သီရိမဟာဓမ္မရာဇာပဏ္ဍိတကျောက်စာ
၁၊၂၊၉၃။ သီရိမဟာဓမ္မရာဇာပဏ္ဍိတကျောက်စာ
၁၊၂၊၉၄။ ရာဇသူရသမီးမောင်နှံကျောက်စာ
၁၊၂၊၉၅။ အသဝတ်ဓမ္မာသင်္ချိုင်းဂူဘုရားကျောက်စာ (စောလှဝန်းဘုရား)
၁၊၂၊၉၆။ အသဝတ်ဓမ္မာသင်္ချိုင်းဂူဘုရားကျောက်စာ (စောလှဝန်းဘုရား)
၁၊၂၊၉၇။ မင်းမတ်ဉာဏပိစည်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၉၈။ ဝက်ကြီးအင်းရွှေကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၉၉။ ငပိုက်သင်လင်မယားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၀၀။ သံပျင်သက်ရှည်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၀၁။ မဟာဂေါတမဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၀၂။ မင်းမတ်နဂါးဗိုလ်မိဖွားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၀၃။ ဆင်ဖြူရှင်ဘုရားရှိကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၀၄။ သင်လျင်သိရတ်မောင်နှံကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၀၅။ ဖုန်းသည်သင်ကြီးငပံသင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၀၆။ မကွေးသူမုဆိုးမကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၀၇။ သူကြွယ်ငစွေသင်ဘုရားကြီးကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၀၈။ မိဖုရားဖွားစောကျောက်စာ (မြောက်ဂူနီဘုရား)
၁၊၂၊၁၀၉။ လက်ပွတ်ကန်ဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁၀။ ရွှေစည်းခုံဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁၁။ ညောင်ရမ်းကြီးသမီးအိမ်ရာကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁၂။ ညောင်ရမ်းကြီးသမီးအိမ်ရာကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁၃။ ညောင်ရမ်းကြီးသမီးရှင်မဟာကဿပတောကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁၄။ လက်ပွတ်ကန်ဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁၅။ ကျစွာမင်းမိထွေးတော်ကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁၆။ ဖိုးကလုန်ဂူဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁၇။ သမန္တကုံထံလင်မယားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁၈။ သင်္ကန်းရုံဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၁၉။ သူကြွယ်အို့ကြံချင်သင်လင်မယားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂၀။ ငရံသင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂၁။ ငလှသင်မောင်နှံကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂၂။ သူကြွယ်အိုနိုင်သင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂၃။ ရှင်မဟာကဿပကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂၄။ အစောကြွမ်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂၅။ အစောကြွမ်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂၆။ မုခ်ဂူဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂၇။ မုခ်ဂူဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂၈။ ကျစွာမင်းအမိန့်တော်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၂၉။ ကျစွာမင်းအမိန့်တော်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၃၀။ အုန်သင်နှင့်အများကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၃၁။ မဟာသမန်းလင်မယားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၃၂။ သခင်ခင်မမီကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၃၃။ ဒါယကာသားသုဖရစ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၃၄။ ကျစွာမင်းမိထွေးတော်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၃၅။ ဓမ္မရံကြီးဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၃၆။ အဂ္ဂပတိကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၃၇။ သံပျင်စွာကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၃၈။ ဥစ္စနာမင်းကြီး၏ဦးရီးနှင့်အများကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၃၉။ နရသီဟပတေ့မင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄၀။ မင်းမတ်မဟာသမန်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄၁။ မင်းမတ်မဟာသမန်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄၂။ မဟာသမန်းကြီးသမီးစိုးမင်းကြီးကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄၃။ ငလပ်သင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄၄။ နရသီဟမတေ့မင်းအရီးစောကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄၅။ မဟာရစ်စေတီကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄၆။ အိုရောက်သင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄၇။ နရသီဟပတေ့မင်းကြီးကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄၈။ ဖုန်းမြတ်တိဿထေရ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၄၉။ ကစွန်းအိုကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၅၀။ ကစွန်းအိုကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၅၁။ သခင်စကုကြီးကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၅၂။ အိုကုသင်သားပန်စင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၅၃။ အာမနာကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၅၄။ အာမနာကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၅၅။ သူကြွယ်ငဝမ်းဖြည့်သင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၅၆။ မင်းဝိုင်းကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၅၇။ အစောလတ်မောင်နှံကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၅၈။ ကျောက်ဂူဥမင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၅၉။ မင်းမယားစာချီဗိုလ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆၀။ မင်းဝိုင်းကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆၁။ မြင်းခုံတိုင်သခင်မဟာထီးကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆၂။ သံပျင်လက်ဆောင်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆၃။ သီရိဝဍ္ဎနာအမတ်ကြီးနှင့်မင်းသမီးမင်းစောလတ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆၄။ မိဖုရားစောပုလဲမယ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆၅။ မလာဖြစ်အမတ်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆၆။ ကုသသမုတိဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆၇။ ကုသသမုတိဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆၈။ ဇေယျသွတ်ဘုရားတွင်းရှိကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၆၉။ မင်းသမီးအစောပဒေသာကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇၀။ မင်းအိမ်ကြီးကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇၁။ ရှင်ဒိသာပါမောက်ကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇၂။ စောလှဝန်းဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇၃။ စောလှဝန်းဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇၄။ စောလှဝန်းဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇၅။ စောလှဝန်းဘုရားကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇၆။ ဝမ်းဘဲကာကျောင်းကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇၇။ အမတ်ကြီးဣန္ဒပဇ္ဇရာကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇၈။ သံပျင်ဇေယျသူဌေးကျောက်စာ
၁၊၂၊၁၇၉။ ဣန္ဒပဇ္ဇရာဘုရားကျောက်စာ

[၁]

ပင်းယခေတ် မြန်မာကျောက်စာ

ပြင်ဆင်ရန်
စာကိုးအမှတ် ကျောက်စာအမည်
၂၊၁၊၁။ မိဖုရားစောကျောက်စာ
၂၊၁၊၂။ အမတ်ကြီးသီရိရာဇသင်္ကြံကျောက်စာ
၂၊၁၊၃။ ပေါင်လောင်ကျောင်းကျောက်စာ
၂၊၁၊၄။ အသင်္ခယာကျောင်းကျောက်စာ
၂၊၁၊၅။ စတ္တလင်္ကပတေ့ကျောက်စာ
၂၊၁၊၆။ စတ္တလင်္ကပတေ့ကျောက်စာ
၂၊၁၊၇။ ရာစပါကျောက်စာ
၂၊၁၊၈။ မင်းမတ်သုဖရစ်နှင့်အများကျောက်စာ
၂၊၁၊၉။ စစ်သူကြီးလက်ဝဲအမတ်ကြီးကျောက်စာ
၂၊၁၊၁၀။ ချမ်းသာပတေ့လင်မယားကျောက်စာ
၂၊၁၊၁၁။ မင်းမတ်ကြီးသုံးယောက်၏ နှမကျောက်စာ
၂၊၁၊၁၂။ ဆင်ဖြူသခင်သမီးစောထွေးကျောက်စာ
၂၊၁၊၁၃။ မြတ်ကြီးပိကုန်ထေကျောက်စာ
၂၊၁၊၁၄။ မိဖုရားစောကျောက်စာ
၂၊၁၊၁၅။ ငကြံလှောက်သင်ကျောက်စာ
၂၊၁၊၁၆။ ရှင်မဟာကဿပဘုရားကျောင်း ကျောက်စာ
၂၊၁၊၁၇။ ကျောင်းသည်ငပြည့်ညီလင်မယားကျောက်စာ
၂၊၁၊၁၈။ မြတ်ကြီးညောင်မယားကျောက်စာ
၂၊၁၊၁၉။ အိမ်ကြီးသည်ကျောက်စာ
၂၊၁၊၂၀။ မင်းအသင်္ခယာကြီးကျောက်စာ
၂၊၁၊၂၁။ ရတနာစေတီကျောက်စာ
၂၊၁၊၂၂။ မိဖုရားအိုပြည့်သင်ကျောက်စာ
၂၊၁၊၂၃။ အမတ်ကြီးအရိမတ်ကျောက်စာ
၂၊၁၊၂၄။ ငဇွန်ဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၂၅။ ရွှေကြက်ယက်ဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၂၆။ မြတ်ကြီးမဟာထီးကျောက်စာ
၂၊၁၊၂၇။ စစ်သူကြီးသုဖရစ်ကျောက်စာ
၂၊၁၊၂၈။ သရအိုင်သာရီရိကစေတီတော် ကျောက်စာ
၂၊၁၊၂၉။ ဥစ္စနာမင်းကြီးကျောက်စာ
၂၊၁၊၃၀။ သရိုင်ဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၃၁။ စစ်သူကြီးလက်ယာပတေ့မောင်နှံကျောက်စာ
၂၊၁၊၃၂။ ရတနာပုံမိဖုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၃၃။ ခင်မွန်တောကျောင်းစေတီကျောက်စာ
၂၊၁၊၃၄။ ရွှေအင်းပဲဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၃၅။ နံကိုင်းဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၃၆။ သဗ္ဗညုဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၃၇။ ငမောင်ကျောင်းကျောက်စာ
၂၊၁၊၃၈။ မင်းမတ်ကြီးသမန်ချတ္တရာကျောင်း
၂၊၁၊၃၉။ ရွှေကျောင်းကျောက်စာ
၂၊၁၊၄၀။ ဖုမ္မသိင်္ဃာသိမ်ကျောက်စာ
၂၊၁၊၄၁။ တောင်ပိမင်းစေတီကျောင်းကျောက်စာ
၂၊၁၊၄၂။ ရွှေစေတီကျောက်စာ
၂၊၁၊၄၃။ မဟာဝိဟာရကျောင်းတော်ကျောက်စာ
၂၊၁၊၄၄။ မင်းသတိုးသီဟသူရကျောက်စာ
၂၊၁၊၄၅။ ရွှေဂူဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၄၆။ ကိုရံသူကြီးကျောင်းကျောက်စာ
၂၊၁၊၄၇။ ငါးဆူဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၄၈။ အနန္တပကြံကျောက်စာ
၂၊၁၊၄၉။ ကိုယ်တော်ပျောက်ဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၅၀။ သက်ရှည်သင်ကျောက်စာ
၂၊၁၊၅၁။ ကနီမင်းနော်ရထာကျောက်စာ
၂၊၁၊၅၂။ အဘယကြီးကျောင်းကျောက်စာ
၂၊၁၊၅၃။ အဘယကြီးကျောင်းကျောက်စာ
၂၊၁၊၅၄။ သတိုးသိင်္ဃသူကျောင်းကျောက်စာ
၂၊၁၊၅၅။ သမန်စတာဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၅၆။ သမန်စတာဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၅၇။ ပရိမ္မသူကြီးငကောင်ရံသင်မောင်နှံကျောက်စာ
၂၊၁၊၅၈။ စိုးမင်းကိုယ်တော်ကြီးကျောင်းကျောက်စာ
၂၊၁၊၅၉။ ကာလဟတ္ထိကျောက်စာ
၂၊၁၊၆၀။ စစ်သူကြီးလောကနတ်ကျောက်စာ
၂၊၁၊၆၁။ စည်းခုံဘုရားကြီးကျောက်စာ
၂၊၁၊၆၂။ အင်းပဲဘုရားနှင့်နဂါးရုံဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၆၃။ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၆၄။ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားကျောက်စာ
၂၊၁၊၆၅။ မိဖုရားရွှေတောင်မယ်ကျောက်စာ

[၁]

  1. ၁.၀ ၁.၁ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီဌာန (၂၀၀၉)။ စာကိုးအဘိဓာန်