မြန်မာနိုင်ငံရှိ တောင်များစာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယားမှစာရင်းဆောင်းပါး

အောက်ပါတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိတောင်များ စာရင်း ဖြစ်သည်။

နတ်မတောင်
ပုပ္ပါးတောင်မြင်ကွင်းတစ်ခု
မန္တလေးတောင်
ဇွဲကပင်တောင်မြင်ကွင်း
ပုပ္ပါးတောင်အနီးရှိ တောင်ကလပ်

စာရင်းပြင်ဆင်

မီတာ (၅၀၀၀) အထက်ပြင်ဆင်

မီတာ (၄၀၀၀) အထက်ပြင်ဆင်

မီတာ (၃၀၀၀) အထက်ပြင်ဆင်

မီတာ (၂၀၀၀) အထက်ပြင်ဆင်

မီတာ (၁၀၀၀) အထက်ပြင်ဆင်

အခြားဆက်စပ်သည့် တောင်များပြင်ဆင်

ကိုးကားပြင်ဆင်